A Space & astronomy forum. SpaceBanter.com

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Go Back   Home » SpaceBanter.com forum » Astronomy and Astrophysics » SETI
Site Map Home Authors List Search Today's Posts Mark Forums Read Web Partners

ET-*Copyright* (19.722): Psalm 91 + 104 = 195 - The main-program(message from ET, Aliens) 
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old August 22nd 17, 02:37 PM posted to sci.astro.seti
Kall, Mogens
external usenet poster
 
Posts: 27
Default ET-*Copyright* (19.722): Psalm 91 + 104 = 195 - The main-program(message from ET, Aliens)


ET-*Copyright*: Psalm 91 + 104 = 195 (the galactic longitude of the
Motherstar)
ET-*Ophavsret*: Salme 91 + 104 = 195 (den galaktiske længdegrad på
Moderstjernen)


File 19.922 ...
https://sites.google.com/site/etbibl.../19-xxx/19-922

-

This file will be send to ...

1. 198 countries on Earth!
2. All member of the Knesset

3. The Press
(Sorry not everyone included yet)

4. Scientists (Astronomer at SETI-Institute etc.)
(Sorry not everyone included yet)

5. UFO-organisations
(Sorry not everyone included yet)

6. Newsgroups

-


Google-auto-translation:

From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translat.../files/19-922/


From English to Arabic (and many other languages)...
http://translate.google.com/translat.../files/19-922/

From English to Chinese (Simplified) (and many other languages)...
http://translate.google.com/translat.../files/19-922/

From English to Hindi (and many other languages)...
http://translate.google.com/translat.../files/19-922/

From English to Russian (and many other languages)...
http://translate.google.com/translat.../files/19-922/

From English to Spanish (and many other languages)...
http://translate.google.com/translat.../files/19-922/

-

"Jesus-loves-you" wrote ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
05786 *
https://sites.google.com/site/etbibl.../05-7xx/05-786
https://groups.google.com/d/msg/dk.l...0/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.v...0/mwgJu7LRxxwJ
https://groups.google.com/d/msg/no.k...0/mwgJu7LRxxwJ


Ultra short summary:
Ultra kort resumé:


We have found a star map inside the Bible.
Vi har fundet et stjernekort inde i Bibelen.

It use our galaxy, the Milky Way, as a reference,
Den bruger vores galakse, Mælkevejen, som en reference,

and - you see -
og - du ser -

Mankind did NOT knew anything about this astronomic galaxy,
Menneskeheden vidste ikke noget om denne astronomiske galakse,

when the Bible was written for 2-3000 years ago,
da Bibelen blev skrevet for 2-3000 år siden,

so therefore this information can only come from
så derfor kan disse oplysninger kun komme fra

another civilisation in the universe visiting our solar system.
en anden civilisation i universet, der besøger vores solsystem.

And this is great news for Mankind ...
Og det er gode nyheder for Menneskeheden ...


In addition, there has also been found
Derudover er der også blevet fundet

*unique* informations about the Periodic Table (inside the Bible),
*unikke* oplysninger om Det Periodiske System (indeni Bibelen),

which confirm the hypothesis ...
hvilket bestyrer hypotesen ...


On that background, it is expected prognostic,
På den baggrund forventes det prognotisk,

that the Mother-Planet
at Moderplaneten

(from where their spaceship has been send out)
(hvorfra deres rumskib er blevet udsendt)

CONTINUES to broadcast radio signals from a radio lighthouse,
FORTSAT udsender radiosignaler fra et radiofyrtårn,

and that these will immediately be received by us,
og at disse umiddelbart vil kunne modtages af os,

if its position in the sky is revealed (inside the Bible),
dersom dets position på himlen afsløres (indeni Bibelen),

rather than we should be looking at random
fremfor at vi skal lede på må og få

(apropos being to find a needle in a haystack).
(apropos dét at skulle finde en nål i en høstak).


In that case, the final *definitive* evidence will be available,
I så fald vil det endelige *definitive* bevis foreligge på,

that we are not alone in the universe.
at vi ikke er alene i Universet.


The position of the Mother-star in the sky is:
Moderstjernens position på himlen er:

(as far as we understand it)
(så vidt vi forstår det)


Galactic koordinates:
Galaktiske koordinater:

(600°-numbersystem, their system)
Galactic longitude 195,65
Galactic latitude + 8

(600°-talsystem, deres system)
Galaktisk længdegrad 195,65
Galaktisk breddegrad + 8

-

(360°-numbersystem, our system on Earth)
Galactic longitude 117,39°
Galactic latitude + 4,8°

(360°-talsystem, vores system her på Jorden)
Galaktisk længdegrad 117,39°
Galaktisk breddegrad + 4,8°


Equatorial koordinates:
Ækvatorial koordinater:

(Eq J 2000)
RA 23h 54m 16s39
Dec 67d 03m 16s7

(Eq J 2000)
Eq 2000 longitude 358,56829
Eq 2000 latitude +67,05464

(Eq J 2000)
Eq 2000 længdegrad 358,56829
Eq 2000 breddegrad +67,05464


It is assumed,
Det antages,

that the mother star is quite close to us,
at Moderstjernen befinder sig ret tæt på os,

why it has a so-called 'proper motion'
hvorfor den har en såkaldt 'egenbevægelse'

(apropos the Bethlehem Star,
(apropos Betlehemstjernen,

which just changed position underway)!
som jo netop ændrede position undervejs)!

-

Background knowledge:
Baggrundskendskab:

(for understanding this file)
(for forståelsen af denne fil)

English version:
https://sites.google.com/site/etbibl...hysics/english
Dansk version:
https://sites.google.com/site/etbibl...atomic-physics

Atomic and nuclear physics
Atom- og kernefysik


(Please jump to 'The markpointer-system', if you already understand this)
(Spring venligst til 'Markør-systemet', hvis du allerede forstår dette)


All visible substance
Alt synligt stof

(in the Universe from stars, interstellart dust and fog)
(i Universet fra stjerner, interstellart støv og tåger)

consists of elements called atoms.
består af grundstoffer, kaldet atomer.

If you arrange these elements
Ordner man disse grundstoffer

according to physical and chemical properties,
efter fysiske og kemiske egenskaber,

får man Det Periodiske System
you get the Periodic TableThe Periodic Table and its isotopes
Det Periodiske System og dets isotoper


Each atom is constructed of a positively charged kernel,
Hvert atom er opbygget af en positivt ladet kerne,

about which negative Electrons circulate.
hvorom negative elektroner kredser.

The core consists of 2 kinds of devices:
Kernen består af 2 slags enheder:

Positive protons and Neutral neutrons.
Positive protoner og neutrale neutroner.

An element has only a certain number of protons (atomic number),
Et grundstof har kun et bestemt antal protoner (atomets nummer),

while the number of neutrons may vary.
mens neutronernes antal kan veksle.

The first element of the Periodic Table is hydrogen (hydrogen)
Det første grundstof i Det Periodiske System er Brint (Hydrogen),

and can Thus consists of a total of 6 variants
og kan således består af i alt 6 varianter

(also called isotopes):
(også kaldet isotoper):

1. 1 proton + 0 neutroner (1-H-1)
2. 1 proton + 1 neutroner (1-H-2)
3. 1 proton + 2 neutroner (1-H-3)
4. 1 proton + 3 neutroner (1-H-4)
5. 1 proton + 4 neutroner (1-H-5)
6. 1 proton + 5 neutroner (1-H-6)


They weigh differently (these 6 variants),
De vejer forskelligt (disse 6 varianter),

but what more interesting is (in this specific context)
men hvad mere interessant er (i denne specifikke sammenhæng)

are as follows:
er følgende:


Half life
Halveringstid

Some isotopes of some elements are stable,
Nogle grundstoffers isotoper er stabile,

while others are unstable;
mens andre er ustabile;

which means, that they over time decays to minor components.
hvilket betyder, at de med tiden henfalder til mindre bestanddele.

The half-life can be divided for instans in the following groups:
Halveringstiden kan inddeles fx. i følgende grupper:

Ustabile
1-10 days
10-100 days
100 days - 10 years
10 - 10.000 years
10.000 years

Naturally radioactive
Stabile

Ustabil
1-10 dage
10-100 dage
100 dage - 10 år
10 - 10.000 år
10.000 år

Naturligt radioaktivt
Stabile


The half-life of Brints 6 isotopes is as follows:
Halveringstiden for Brints 6 isotoper er følgende:

1-H-1 Stable Isotope
1-H-2 Stable Isotope
1-H-3 Half life: 12,33 Years
1-H-4 Half life: Unknown (lower that 1 day)
1-H-5 Half life: Unknown (lower that 1 day)
1-H-6 Half life: Unknown (lower that 1 day)

1-H-1 stabil isotop
1-H-2 stabil isotop
1-H-3 Halveringstid: 12,33 år
1-H-4 Halveringstid: Ukendt (mindre end 1 dag)
1-H-5 Halveringstid: Ukendt (mindre end 1 dag)
1-H-6 Halveringstid: Ukendt (mindre end 1 dag)


For example,
For eksempel,

If we have 1 kg 1-H-3 (fictional seen)
Hvis vi har 1 kg 1-H-3 (fiktiv set),

then there will be
da vil der være ...

1.
after 12.33 years only 500 grams left of the substance 1-H-3.
efter 12,33 år kun 500 gram tilbage af stoffet 1-H-3.

After another 12.33 years,
Efter yderligere 12,33 år,

which means ...
det vil sige ...

2
After 24.66 years there will only be 250 grams left of the substance
1-H-3.
efter 24,66 år vil der kun være 250 gram tilbage af stoffet 1-H-3.

And so on
Og så videre

After just 10 half-lives,
Efter blot 10 halveringstider,

which means ...
det vil sige ...

10
After 123.3 years there will be only 0.97656 grams left of the
substance 1-H-3.
efter 123,3 år vil der kun være 0,97656 gram tilbage af stoffet 1-H-3.

That will say,
Det vil altså sige,

that after just 10 half-lives the substance is (as well as) disappeared!
at efter blot 10 halveringstider er stoffet (så godt som) forsvundet!


Far from all of elements isotopes have such a short half-life,
Langtfra alle grundstoffers isotoper har en så kort halveringstid,

And these isotopes thus occur in nature
og disse isotoper forekommer således i naturen

(in addition to the stable ones).
(foruden de stabile).


The best known of them all is the element Uranium (92-U),
Bedst kendt af dem alle er grundstoffet Uran (92-U),

since one of its isotopes, 92-U-238,
idet et af dets isotoper, 92-U-238,

has a half-life of the entire 4,468 billion years.
har en halveringstid på hele 4,468 milliarder år.


Only about 20 of the natural elements are radioactive,
Kun ca. 20 af de naturlige grundstoffer er radioaktive,

especially those having an atomic weight over 206,
især de der har atomvægt over 206,

several of which, like 92-U-238, have a very long half-life.
hvoraf flere ligesom 92-U-238 har en meget lang halveringstid.


Because of this fact
På grund af denne kendsgerning

scientists have been able to *date* our solar system's age
har videnskabsfolk kunnet *datere* vort solsystems alder

to be about 4.6 billion years old.
til at være på ca. 4,6 milliarder år gammel.


A complete list of *all* known isotopes can be downloaded from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades fra ...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)


2.
Neutron-counter
Neutron-tæller

Similarly, there are also some isotopes
På tilsvarende vis er der også nogle isotoper

with a certain number of *neutrons*,
med et bestem antal *neutroner*,

which also are not stable. These a
som heller ej er stabile. Disse er:

19, 21, 35, 39, 45, 61, 71, (84), (87), 89, (109), 115, 123, 127-163.
(Total of 50 (or 47) pieces)
(i alt 50 (eller 47) stk.)


You can in a way call this Isotope pattern for
Man kan på en måde kalde dette isotop-mønster for

the "'fingerprints" of The Periodic Systems
Det Periodiske Systems "fingeraftryk"


A question arises:
Et spørgsmålet melder sig:

Do this *always* apply?
Gør dette sig *altid* gældende ?

Yes! ...
Ja! ...

The properties of radioactive substances are
Radioaktive stoffers egenskaber er

independent of external influences.
uafhængige af ydre påvirkninger.

You can put it in the oven, in the freezer or
Man kan putte det i ovnen, i fryseren eller

in a new chemical environment without effect.
i et nye kemiske omgivelser uden effekt.

The half-life *stays* the same!
Halveringstiden *forbliver* den samme!


Do this apply *everywhere* in the Universe?
Gør dette sig så gældende *overalt* i Universet ?

(Also here is the answer
(Også her er svarer

Yes!
Ja!

No matter where in the universe we are,
Uanset hvor i Universet vi befinder os,

this law of nature prevails, because ...
gør denne naturlov sig gældende, fordi ...

We can investigate star light using spectroscopy,
Vi kan undersøge stjerners lys ved hjælp af spektroskopi,

revealing the elemental composition.
hvorved grundstof-sammensætningen afsløres.

Older stars in our galaxy
Ældre stjerner i vores galakse

are largely missing elements heavier than helium.
mangler stort set grundstoffer tungere end helium.Nova and supernova explosions
Nova- og supernova-eksplosioner

All the heavier elements,
Alle de tungere grundstoffer,

where the atomic number is greater than hydrogen and helium,
hvor atom-nummeret er større end Brint og Helium,

has been produced by nuclear fusion in the stars
er blevet frembragt ved kernefusion i stjernerne

and has spread throughout the interstellar space
og er blevet spredt ud i det interstellare rum

by nova and supernova explosions.
ved nova- og supernova-eksplosioner.

Later generations of stars, including our own star, the Sun
Senere generationer af stjerner, heriblandt vor egen stjerne, Solen,

formed by this gas
dannet af denne gas,

has therefore become more and more rich in heavy elements.
er derfor blevet mere og mere rige på tunge grundstoffer.


We can constantly observe
Vi kan til stadighed iagttage

these nova and supernova explosions around our universe.
disse nova- og supernova-eksplosioner rundt omkring i vort Univers.

In our own galaxy,
I vor egen galakse

there have thus been 4 supernova explosions
har der således været 4 supernova eksplosioner

in the last 1000 years
i de sidste 1000 år

in the years 1000, 1006, 1054 (Krabbetågen) and 1572
i årene 1000, 1006, 1054 (Krabbetågen) og 1572
Even in very young galaxies far, far away,
Også i meget unge galakser langt, langt borte,

we can now observe these super-nova explosions,
kan vi nu-og-da iagttage disse super-nova-eksplosioner,

why the conclusion must be,
hvorfor konklusionen må være,

that this law of nature applies *everywhere* in the universe
at denne naturlov gør sig gældende *overalt* i Universet

allthrough its development.
igennem hele dets udvikling.


The main conclusion must therefore be, that ...
Hoved-konklusionen må derfor blive, at ...


You can in a way call this Isotope pattern for
Man kan på en måde kalde dette isotop-mønster for

the "'fingerprints" of The Periodic Systems
Det Periodiske Systems "fingeraftryk"

This fact (in terms of all half-lives of all isotopes)
Denne kendsgerning (angående samtlige isotopers halveringstider)

then comes in practice to mean, that
kommer så i praksis til at betyde, at

a hypothetical extraterrestrial civilization in another solar system
en hypotetisk udenjordisk civilisation i et andet solsystem

maybe even in another galaxy
måske endog i en anden galakse

(fx. our neighbor-galaxy Andromeda-galaxy, M31),
(fx. vores nabo-galakse Andromeda-galaksen, M31),

will at some time or another (in their development)
vil på et-eller-andet tidspunkt (i deres udvikling)

get to the *same* scientific information like us.
nå frem til de *selvsamme* videnskablige oplysninger som os.


And we can use that (in our SETI program)
Og dét kan vi udnytte (i vores SETI-program)

*AND THEY CAN USE IT TOO* (in their SETI program)
*OG DE KAN OGSÅ BRUGE DET* (i deres SETI-program)


Searchstring therefo
Søgestreng derfor:

(if we fx. receive a radio message from Space)
(hvis vi f.eks. modtager et radiobudskab fra Rummet)

43, 61, 84-111

and/or ...
og/eller ...

19, 21, 35, 39, 45, 61, 71, (84), (87), 89, (109), 115, 123, 127-163.


END-of-Background knowledge
SLUT-på-Baggrundskendskab

-

The markpointer-system
Markør-systemet


This investigation is NOT a Bible code,
Denne efterforskning er IKKE en bibelkode,

See fx, ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Bible_code
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibelkoden


because we have found,
fordi vi har fundet,

that the secret message (inside the Bible) use a marker system!
at det hemmelige budskab (inden i Bibelen) bruger et markør system!


What does this mean?
Hvad betyder det?

Well,
Vel,

Lad os se på et konkret eksempel:
Let's look at a concrete example:

Input from a SETI-test-program...
Input fra et SETI-test-program...

https://sites.google.com/site/setiv103/home/all-in-one

The DATA-code is (column B):

A B C
010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
016 00000000 000--------
017 10000010 065 H + 64
018 01100010 070 C + 64
019 11100010 071 N + 64
020 00010010 072 O + 64
021 11110010 079 P + 64
022 00001010 080 S + 64
023 00000000 000--------
024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of H
025 00001010 080 02*8 + 64 digital number of C
026 00011010 088 03*8 + 64 digital number of N
027 00000110 096 04*8 + 64 digital number of O
028 00010110 104 05*8 + 64 digital number of P
029 00001110 112 06*8 + 64 digital number of S
First we have (in "line 10") the number 1
Først har vi (i "linie 10") nummeret 1

010 10000000 001 ...It represents nuclear number 1, Hydrogen
Det repræsenterer atomnummer 1, Brint

010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)Later this number is added with the number 64
Senere dette nummer bliver adderet med tallet 64

017 10000010 065 H + 64And it is here, the number 64 is used as a marker
Og det er her, tallet 64 anvendes som en markør


Later marker 64 is used again,
Senere anvendes markær 64 igen,

but here the number 1 is converted to 1*8
men her er tallet 1 forvandlet til 1*8

024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of HCursor 64 was thus used to associate 2 things,
Markør 64 blev altså brugt til at sammenknytte 2 ting,

that do not immediately have anything to do with each other
der ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre

And it's exactly this syntax,
Og det er netop dette syntaks,


that has been found inside the Bible!
der er blevet fundet inden i Bibelen!

-

The method used in this investigation ...
Metoden, der anvendes i denne efterforskningen, ...

.... is the collection of indicia.
.... er indsamling af indicier.


About this term (the word indicia) writes Lademanns
Om dette begreb (ordet indicium,) skriver Lademanns

https://sites.google.com/site/etbibl...fic-objections

Mht. ordet 'indicium' står der i Lademanns leksikon følgende:

=== citat start ===

tegn, der peger i en bestemt retning; omstændighed, der
tyder på, at en sigtet person er skyldig i det, han sigtes
for. Ved tilstrækkelig mange indicier fremkommer et såkaldt
indirekte bevis.

=== citat slut ====Googler auto-translation:

"Characters pointing in a certain direction; Circumstance
indicating that a committed person is guilty of what he is being
charged with. With sufficient evidence, a so-called indirect
evidence is obtained."

=

"Characters pointing in a certain direction; Circumstance
indicating that a committed person is guilty of what he is being
charged with. With sufficient indicia, a so-called indirect
evidence is obtained."


So it means, that if we get al lot of these indicia,
Så dette betyder, at hvis vi får mange af disse tegn,

we have a *indirect evidence*!
så har vi et *indirekte bevis*!

-

Indicia no 1

Notat

2017-05-10:

https://www.biblegateway.com/passage...25&version=AMP

Leviticus 25, Amplified Bible (AMP)

The Sabbatic Year and Year of Jubilee

Comment:

This is where we have found the 78-Platinum-193 indicia, where a
day in the year (day no. 193) is marked in a special way every
50 years, which corresponds to the half-life of only one isotope,
isotope Pt-193. See if possible. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/platinum-193

-

https://www.biblegateway.com/passage...25&version=BPH

3 Mosebog 25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Sabbatsår og jubelår

Kommentar:

Det er her vi har fundet 78-Platin-193 indiciet, hvor en dag i
året (dag nr. 193) markeres på en særlig måde hver 50. år,
hvilket svarer til halveringstiden for kun et eneste isotop,
isotopet Pt-193. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/platinum-193


For more information please jump ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/platinum-193

-

Repetition:

Point 1
Punkt 1

Here is an overview of the King James Version use of
Her er en samlet oversigt over King James version brug af

the word *gold* in the Psalms book:
ordet *guld* i Salmernes bog:

01 019,010
02 019,010
03 021,003
04 045,009
05 045,013
06 068,013
07 072,015
08 105,037
09 115,004
10 119,072
11 119,127
12 119,127
13 135,015


If we compare this list with ...
Sammenligner vi denne liste med ...

https://sites.google.com/site/etbibl...atomic-physics

2.
Neutron-counter

På tilsvarende vis er der også nogle isotoper med et bestem antal
*neutroner*, som heller ej er stabile. Disse er:

19, 21, 35, 39, 45, 61, 71, (84), (87), 89, (109), 115, 123, 127-163.
( i alt 50 (eller 47) stk.).... then we *ascertain*, that many of the numbers are the same:
.... da *konstaterer* vi, at mange af tallene er ens:

01___019,010___ Focus here
02___019,010___ Focus here
03___021,003___ Focus here
______35
______39
04___045,009___ Focus here
05___045,013___ Focus here
______61
06___068,013
______71
07___072,015
_____(84)
_____(87)
______89
08___105,037
____(109)
09___115,004___ Focus here
10___119,072
11___119,127
12___119,127
_____123
_____127-134
13___135,015___ Focus here
_____136-163


The probability that this could happen
Sandsynligheden for at dette kunne ske

by chance is VERY low!
ved en tilfældighed er MEGET lav!

Far below 1%
Langt under 1%


The numbers can *immediately* be observed
Tallene kan *umiddelbart* observeres

by a simple scan
ved en simpel scanning

It must therefore be assumed,
Det må derfor antages,

that this has been the author's entry-point
at dette har været forfatterens indgangs-punkt

-

Repetition:

Point 2.
Punkt 2.

A *natural* question must now be:
Et *naturligt* spørgsmål må nu væ

Is there ALSO a proton counter?
Findes der OGSÅ en proton-tæller?

Apropos ...

https://sites.google.com/site/etbibl...atomic-physics

1.
Proton-counter

Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(i alt 30 stk.)And we have found them:
Og dem har vi fundet:

Input:
Indsæt:

01___019,010
02___019,010
03___021,003
04___045,009
05___045,013
06___068,013
07___072,015
08___105,037
09___115,004
10___119,072
11___119,127
12___119,127
13___135,015

=

07___072,015
08___105,037
09___115,004

72-115 = 43


Part-conclusion:
Del-konklusion:

The number is hidden
Tallet er skjult

(with a simple encryption).
(med en simpel kryptering).


It can NOT - as in point 1 -
Det kan IKKE - som under punkt 1 -

be obtained immediately with a simple scan!
fremskaffes umiddelbart med en simpel scanning!

Reason (untill now) unknown!
Årsag (indtil nu) ukendt!

Syntax perhaps:
Syntaks måske:

https://sites.google.com/site/setiv103/home/all-in-one

010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)

[ ... ]
017 10000010 065 H + 64

[ ... ]
024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of H


-

Repetition:

Point 3.
Punkt 3.


We ALSO found number 61,
Vi fandt også nummer 61,

but first it seams like,
men først synes det som om,

the author creates a new addition:
forfatteren skaber en ny sammentælling:

Input:
Indsæt:

01___019,010
02___019,010
03___021,003
04___045,009
05___045,013
06___068,013
07___072,015
08___105,037
09___115,004
10___119,072
11___119,127
12___119,127
13___135,015

=

01___019,010
02___019,010
03___021,003
04___045,009

19 + 19 + 21 + 45 = 104

Compare with ...
Sammenlign med ...

https://sites.google.com/site/etbibl.../14-xxx/14-639

Intet andet sted i Bibelen er denne type markør blevet fundet indtil

dato!

Salme 104 er altså *ekstra-ordinært* markeret !


Det interessante - i denne *specifikke* sammenhæng - er, at Det

Periodiske
Systems "fingeraftryk" findes i Salme 104 i camoufleret/krypteret

form, idet ...

61+ 43 = 104So number 61 stands there, just *indirectly*!
Så tallet 61 står der, bare * indirekte *!

The number is hidden (with a simple encryption).
Tallet er skjult (med en simpel kryptering).

Reason (untill now) unknown!
Årsag (indtil nu) ukendt!

-

Repetition:

Point 4.
Punkt 4.

We ALSO found number 61.
Vi fandt også nummer 61.

Input:
Indsæt:

01___019,010
02___019,010
03___021,003
04___045,009
05___045,013
06___068,013
07___072,015
08___105,037
09___115,004
10___119,072
11___119,127
12___119,127
13___135,015

=

09___115,004
10___119,072

119 - 115 = 4


But Psalm 119 have also another number ...
Men Salme 119 har også et andet nummer ...

Input memory from ...
Indsæt hukommelse fra ...

https://sites.google.com/site/etbibl.../19-xxx/19-699

Fordi Salme 119 har denne opbygning med alfabetet, hersker der
INGEN tvivl om, at den slutter med vers 176.


(means:
Because Psalm 119 has this structure with the alphabet,
there is NO doubt that it ends with verse 176.
)

176 (Psalm 119) - 115 = 61

So number 61 stands there, just *indirectly*!
Så tallet 61 står der, bare * indirekte *!

The number is hidden (with a simple encryption).
Tallet er skjult (med en simpel kryptering).

Reason (untill now) unknown!
Årsag (indtil nu) ukendt!

-

Repetition:

Point 5.
Punkt 5.

We have ALSO found number 84,
Vi har også fundet nummer 84.

Input:
Indsæt:

01___019,010
02___019,010
03___021,003
04___045,009
05___045,013
06___068,013
07___072,015
08___105,037
09___115,004
10___119,072
11___119,127
12___119,127
13___135,015

=

=

01___019,010___Repeats (gentagelser)
02___019,010___Repeats (gentagelser)
03___021,003
04___045,009___Repeats (gentagelser)
05___045,013___Repeats (gentagelser)
06___068,013
07___072,015
08___105,037
09___115,004
10___119,072___Repeats (gentagelser)
11___119,127___Repeats (gentagelser)
12___119,127___Repeats (gentagelser)
13___135,015

=

03___021,003

06___068,013
07___072,015
08___105,037
09___115,004

13___135,015

=

21 + 68 + 72 + 105 + 115 + 135 = 516


Input syntax from ...

https://sites.google.com/site/etbibl...nter-144/07753

Hypotese-forslag:

Hypothesis suggestion:


Syndfloden = Galaksens centrum (galactic longitude 0°), år 1656 (2348

Sin River = Galaxy Center

f.Kr.)

År 1656 = G.lon 600° (Noa-enheder), 2348 f.Kr.
År 1556 = G.lon 500° (Noa-enheder), 2448 f.Kr.
...
År 1056 = G.lon 600° (Noa-enheder), 2948 f.Kr.
År 456 = G.lon 600° (Noa-enheder), 3548 f.Kr.Hmm ...

Denne synkronisering medfører så,

This synchronization causes so,

at Skabelsen i Edens Have er lidt skævt

the creation in the Garden of Eden is a little crooked ...

... og hvorfor nu det ?

And why that?


Let's find out:

År -144 = G.lon 600° (Noa-enheder), 4148 f.Kr.
or/and ...
År 0 = G.lon 144° (Noa-enheder), 4004 f.Kr.

Compare with ...

Sent: Tuesday, July 15, 2008, CET 14:42, GMT 12:42
Subject: Chandrasekhars_grænsemasse_på_1,44_solmasser indiciet -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
7660
7663A
7663B

... (Supernova-indiciet) ...+600
-516
= 84


So number 84 stands there, just *indirectly*!
Så tallet 84 står der, bare * indirekte *!

The number is hidden (with a simple encryption).
Tallet er skjult (med en simpel kryptering).

Reason (untill now) unknown!
Årsag (indtil nu) ukendt!


(
With this, ET also instructed us,
Med dette ET OGSÅ instrueret os i,

that it is a 600 number system,
at det er 600-tal-systemet,

which used in the measurement of the universe
der bruges i opmålingen af Universet

(If we did not knew it already)!
(Hvis vi ikke vidste det allerede)!
)

-

Temporary conclusion:
Midlertidig konklusion:


This can not be possible,
Det kan ikke lade sig gøre,

that so much professional knowledge (about nuclear physics)
at så meget faglig viden (om atomfysik)

is collected so concentrated!
er samlet så koncentreret!

The likelihood of this is all too low!
Sandsynligheden herfor er al, al for lav!


It is therefore more likely,
Det er derfor mere sandsynligt,

that someone *intentionally*
at nogen *med vilje*

has placed the information (in this Ancient Journal)!
har lagt informationerne (i dette Oldtidsskrift)!


And who can it be?
Og hvem kan det så være?

Well ...
Tja ...


At least it can NOT be any Human on Earth, because ...
I det mindste kan det ikke være noget Menneske på Jorden, fordi ...

Man first gained knowledge of nuclear physics in the 20th century!
Mennesket fik først viden om atomfysik i det 20. århundrede!

Ergo the information must come from cosmos
Ergo må informationen stamme fra Verdensrummet

(from another civilization visiting our solar system)!
(fra en anden civilisation på besøg i vores solsystem)!


And that leads to the idea,
Og det fører til ideen om,

that there must also be a mother star (and mother planet)
at der også må være en moderstjerne (og moder planet),

from where they came!
hvorfra de kom!


And, if this mother planet still exists,
Og hvis denne moderplanet stadig eksisterer,

then it will be *unthinkable*,
så vil det være *utænkeligt*,

if they do not continue
hvis de ikke fortsætter med

to draw attention to their own existence
at henlede opmærksomheden på deres egen eksistens

by broadcasting radio waves (from a radio tower)!
ved at udsende radiobølger (fra et radiofyrtårn)!And this creates the thought (and expectation), that
Og det skaber tanken (og forventningen), at

in addition to the scientific information on nuclear physics,
udover de videnskabelige oplysninger om atomfysik,

there must also be information about this Mother Planet,
der også må være information om denne Moderplaneten,

including *WHERE* in the sky (in what direction) it is.
herunder *HVOR* på himlen (i hvilken retning) den er.


And why is this so important?
Og HVORFOR er dette så vigtigt?

(Could you ask yourself)
(kunne man spørge sig selv)


It is actually a problem
Det er faktisk et problem

to find other civilizations in the Universe!
at finde andre civilisationer i universet!

There are already too many directions to search!
Der er allerede for mange retninger at søge!

It is like looking for a needle in a haystack!
Det er som at lede efter en nål i en høstak!


It would therefore be a greath help
Det ville derfor være en stor hjælp

- even a shortcut -
- ligefrem en smutvej -

if we know beforehand,
hvis vi ved det på forhånd,

In what direction we should search!
i hvad retning vi skal lede!


Ergo must there (if so) also be a kind of a star map
Ergo må der (i så fald) også være en slags stjernekort

(hidden in the Ancient Journal)
(skjult i Oldtidsskriftet)


And that is exactly, what we have also found! ...
Og det er lige præcis dét, vi også har fundet! ...

-

(
Comment:
Kommentar:

Og det er så her, jeg (og andre ligesindede) skal passe på,
fordi jeg er personlig kristen og dermed *partisk*:


*Fristende* er det jo at inddrage den Gud, som man tror på,
men det er altså *strengt forbudt* indenfor videnskab at hoppe
over, hvor gærdet er lavest.

Billedlig talt vil det være det samme som at sidde med
facitlisten og TVINGE de indsamlede data'er til at passe til det
ønskede mål og intet andet! Og så er der tale om *manipulation*!

Tingene skal - med andre ord - kunne *bevises* udfra en
videnskabelig metode, førend det kan ophøjes til *kendsgerninger*
(eller sandhed om man vil)!
)


Og her må vi som videnskabsmænd holde hovedet koldt, idet vi har
det *princip* indenfor videnskab, at den simple forklaring som oftest
er den rigtige (fremfor den mere komplicerede):


Specifikt i denne situation er det IKKE nødvendigt at komme ind på
noget religiøst (herunder troen på en guddom), så længe vi kan
diske op med en *naturlig* og mere simpel og enkel forklaring!


Denne må til gengæld så være, at vi jordboere har haft et besøg
ude fra Rummet!


Og det er jo sensationelt i sig selv! ...

-

The News:

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: T-9. Desert!
Breaking news: Found connection between Psalm 91 and
Psalm 45 (195) -
T-15. 2017 uge 33 (news samlet)
Date: Sun, 20 Aug 2017 07:12:17 +0200, (CET 07:12, GMT 05:12)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
19921 news https://groups.google.com/d/msg/dk.p...A/ms6sUhxgAQAJ

Breaking news:

Interrupt from the Main-program
https://sites.google.com/site/etbible/home

Found connection between Psalm 91 and Psalm 45 (195).

See ...

https://sites.google.com/site/kallli...u-kristi-brud/

Jesu Kristi brud
af Anne-Lise Madsen
ISBN 87-89240-32-4
Forlaget Palma, 1994

Se ...
http://palma-mission.weebly.com/boslashger.html

Bogen kan læses *gratis* på internetsiden ...


http://palma-mission.weebly.com/uplo...risti_brud.pdfside 98 ...

"Oven over Salme 91 har jeg skrevet i min bibel:
"Missionærernes salme".
Den taler om alt, hvad man som missionær kommer ud for,
og hvor trofast Herren er i alle situationer. Men jeg kan
se nu, at"

side 99

"det ikke bare er missionærernes salme. Alle "brudesjæle"
behøver at læse den igen og igen.!


Det interessante er, at forskellen mellem tallene 195 og 91 er
på 104

Compare with ...
https://sites.google.com/site/etbibl...arkpointer-104

More news laterIt means, that we now have a new indicia! ...
Det betyder, at vi nu har et nyt indicium! ...

We can connect the number 195 ...
Vi kan nu forbinde nummeret 195 ...

(which represents the galactic longitude of the Motherstar)
(som repræsenterer den galaktiske længdegrad of deres Moderstjerne)

.... med Psalm 91 in 2 ways:
.... med Salme 91 på 2 måder:

1.
By doing associations between "bride souls" and the Bride
(Referred to in Psalm 45)
Ved at associere mellem "brudens sjæle" og bruden
(der henvises til i Salme 45)

2.
By useing markpointer 104
Ved at bruge markør 104


Compare with ...
Sammenlign med ...

Repetition:

Point 3.
Punkt 3.

[ ... ]

19 + 19 + 21 + 45 = 104

Compare with ...
Sammenlign med ...

https://sites.google.com/site/etbibl.../14-xxx/14-639

Intet andet sted i Bibelen er denne type markør blevet
fundet indtil dato!

Salme 104 er altså *ekstra-ordinært* markeret !


Det interessante - i denne *specifikke* sammenhæng - er,
at Det Periodiske
Systems "fingeraftryk" findes i Salme 104 i
camoufleret/krypteret form, idet ...

61+ 43 = 104It is - by the way - the first time
Det er - forresten - første gang

a counter has been found in the Book of Psalms,
en tæller er fundet i Salmenes Bog,

which exceeds the 150 hymns (apropos de 4 star cards)
som overstiger de 150 salmer (apropos de 4 star cards)

-

For a good reason, I have to draw attention to the fact,
Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på,

that there is no purpose
at der INTET formål er

ved at pege i en bestemt retning på himlen,
by pointing in a certain direction on the sky,

if one is - hypothetically - a so-called deity.
hvis man - hypotetisk set - er en såkaldt guddom.

One direction may well be as good as the other!
Den ene retning kan vel være ligeså god som den anden!

But if you are a biological being just like us humans,
Men hvis man er et biologisk væsen ligesom os mennesker,

Then it makes sense (apropos Mother Star)! ...
da giver det ganske god mening (apropos Moderstjernen)! ...

-

ET-Motherstar candidates:
ET-Moderstjerne kandidater:

Please jump ...
https://sites.google.com/site/etbibl...600-195--007-8
and ...
https://sites.google.com/site/etbibl...-motion/19-772


Wich You all a good hunting ...
Ønsker jer alle en god jagt ...


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 19906 news https://groups.google.com/d/msg/dk.t...8/TWrOeNA5BQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.tes...1d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 19922z

---
Denne mail er kontrolleret for vira af AVG.
http://www.avg.com

Ads
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Message to aliens Metspitzer Amateur Astronomy 6 March 25th 12 02:15 AM
Aliens UFOs and a message you all ..... G=EMC^2 Glazier[_1_] Misc 2 July 12th 07 05:22 PM
Message from Flemish Aliens Raving Loonie Misc 23 August 12th 05 12:16 AM
Message from Nordic aliens Daedalus Misc 0 August 9th 05 04:05 PM
are they really looking for aliens with the SETI program? Di$L SETI 18 October 30th 03 03:51 PM


All times are GMT +1. The time now is 09:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2018 SpaceBanter.com.
The comments are property of their posters.